Informacja o Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku z tekstem łatwy do czytania.

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zgmplonsk.pl/ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pełniącej jednocześnie funkcję strony BIP podmiotu.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna oraz cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Brak odczytu głosowego.

Brak skrótów klawiaturowych umożliwiających polepszenie dostępności do strony.

Brak możliwości wyłączenia kolorów na stronie.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Małgorzata Rogalska, kierownik@zgmplonsk.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 6624705.

Tą samą drogą jest możliwość składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono 2020-10-14.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo żądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, bądź aplikacji mobilnej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości umieszczonych na stronie zdjęć. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przekazania tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Zajazd  5, 09-100 Płońsk posiada  dwa  wejścia.

Jedno z wejście do siedziby Zakładu zostało zmodyfikowane poprzez przebudowę istniejących schodów i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku  jest wyznaczone miejsca parkingowe.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku brak jest windy.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie każda nasza jednostka praktykuje – w razie informacji telefonicznej od osoby
o ograniczonej mobilności – załatwienie zgłoszonej sprawy urzędowej albo poprzez pocztę/ naszego pracownika, który np. dostarczy wskazane dokumenty na adres danej osoby itp.

 

Obecnie nie posiadamy dostępnej aplikacji mobilnej, którą planujemy uruchomić do końca 2024 roku.

 

Informacja o naszych działaniach aktualizujących naszą dostępność architektoniczną wynikającą z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku.

W odniesieniu do dostępności architektonicznej naszego Zakładu dla osób niepełnosprawnych informujemy, że cały czas staramy się sprostać chociaż w części wymaganiom wynikającym
z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tym samym wprowadziliśmy pewne alternatywne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie kontaktu osób niepełnosprawnych z naszymi pracownikami.

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634