INFORMACJA

dotycząca umorzenia i spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne

W dniu 26 października 2017 r. Rada Miejska w Płońsku przyjęła uchwałę nr LVI/439/2017 w sprawie przyjęcia jednorazowego „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk”.

Zgodnie z ww. Programem o umorzenie zadłużenia może ubiegać się:

 • najemca lub osoba zajmującą lokal bez tytułu prawnego i posiadająca zadłużenie;
 • osoba zamieszkująca w zadłużonym lokalu zobowiązana solidarnie z najemcą do zapłaty opłat;
 • osoba, które nie zamieszkuje w lokalu, ale nadal posiada zadłużenie z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Płońsk.

 Do Programu może przystąpić dłużnik, który:

 • wg stanu na dzień 30 września 2017 r. posiadał zadłużenie w wysokości 5.000,00 zł
  i powyżej tej kwoty,
 • złoży najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2018 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Zajazd 5 wniosek o restrukturyzację zadłużenia,
 • zawrze porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia,
 • nie dewastował zajmowanego lokalu lub nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę zawarcia porozumienia,
 • nie zajął bezprawnie lokalu.

 Program przewiduje następujące warianty umorzenia zadłużenia:

 • Wariant I – dotyczy dłużników posiadających zadłużenie w wysokości
  od 5.000,00 do 8.000,00 zł i przewiduje:
  a) umorzenie zadłużenia w wysokości 50% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia;
  b) umorzenie zadłużenia w wysokości 40% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w miesięcznych ratach, których liczba i terminy zostaną ustalone w porozumieniu.
 • Wariant II - dotyczy dłużników posiadających zadłużenie w wysokości
  powyżej 8.000,00 zł do 15.000,00 zł i przewiduje:
  a) umorzenie zadłużenia w wysokości 60% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia;
  b) umorzenie zadłużenia w wysokości 50% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w miesięcznych ratach, których liczba i terminy zostaną ustalone w porozumieniu.
 • Wariant III - dotyczy dłużników posiadających zadłużenie w wysokości powyżej 15.000,00 zł i przewiduje:
  a) umorzenie zadłużenia w wysokości 70% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia;
  b) umorzenie zadłużenia w wysokości 60% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w miesięcznych ratach, których liczba i terminy zostaną ustalonew porozumieniu.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w Płońsku, ul. Zajazd 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500 lub pod numerem telefonu: 23/ 662 85 27, wew. 37.

Ponadto informacje udzielane są przez pracowników Referatu Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1800, wtorek - piątek 800 – 1600 oraz pod numerem telefonu: 23/ 663 13 08.

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634